Overitve

Kontrolni organ podjetja Perko tehtnice d.o.o. je s strani SA prejel akreditacijsko listino in izvaja overjanje meril mase v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17020:2012 in je organiziran kot kontrolni organ tipa C.

S  strani urada RS za meroslovje smo imenovani za overitev neavtomatskih tehtnic točnostnih razredov I do 1,1 kg (analitske), II do 60 kg (precizne), III in IIII do 60 t (trgovske, skladiščne, mostne) ter avtomatskih tehtnic za posamično tehtanje (pakiranje..), katere izvajamo v laboratoriju ali na terenu.

Uteži točnostih razredov F2 od 1 mg do 5 kg, M1 od 1 mg do 20 kg, in M2 od 100 mg do 20 kg pa overjamo samo v laboratoriju.

Vsa zakonska merila, ki se dajejo v uporabo ali so že v uporabi, morajo biti v skladu z Zakonom o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) overjena.

V skladu s Pravilnikom o postopku overitve meril (Uradni list RS, št. 97/14) je overitev postopek, katerega namen je ugotovitev, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Če so zahteve izpolnjene, se takšno merilo zaščiti in označi z overitvenimi oznakami.

Skladno z Zakonom o meroslovju overitve izvaja Urad RS za meroslovje ali pooblaščena pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i. imenovana oseba. Zahteve za imenovane osebe, postopek imenovanja, njihove naloge ter način nadzora s strani Urada RS za meroslovje določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04, 71/06, 64/08 in 27/17).

Naša organizacija/podjetje izvaja overitve skladno z odločbo o imenovanju, izdano s strani Urada RS za meroslovje in se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovanje osebe »401«, ki je določena z odločbo o imenovanju.

Več podatkov o imenovanju in meroslovnem sistemu v Republiki Sloveniji se nahaja na spletnih straneh www.mirs-info.si

Kalibracija

Kalibracijski laboratorj podjetja Perko tehtnice d.o.o. izvaja kalibracije neavtomatskih tehtnic in uteži v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025:2017. Za kalibracije smo prejeli  akreditacijsko listino s strani Slovenske akreditacije.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA